Semalt bilen baglanyşyk şiräňizi güýçlendiriň


Şeýlelik bilen, işiňiz, web sahypaňyz bar we yzygiderli özboluşly mazmuny döredýärsiňiz - SEO üstünlikleri üçin esasy maddalar. Diňe bir mesele bar. Adamlar web sahypaňyza girenoklar.

Bu önümleri we hyzmatlary onlaýn tanatmagy maksat edinýän telekeçiler üçin umumy mesele. Bütindünýä webinde adam köp, bu bäsleşige garşy durmak üçin gygyrmaly. Thatöne bu netije bermese, başga nädip görüp bilersiňiz?

Munuň täsirli usuly, SEO-ny ýokarlandyrmak üçin beýleki degişli web sahypalaryndan baglanyşyk girizmekdir. SEO dünýäsinde bu baglanyşyk binasy ýa-da Semalt-da belli bolşy ýaly, baglanyşyk şiresini güýçlendirýär.

Enougheterlik derejede ýönekeý ýaly görünýär, ýöne nireden başlamalydygyňyzy we sahypaňyza başga web sahypalaryny nädip almalydygyny bilmek birneme bilim we tejribe talap edýär. Şeýle hem, diňe öz işiňiz bilen baglanyşdyrýan web sahypalaryny islemeýärsiňiz.

Strategiýa, baglanyşyk şiresini ýokarlandyrmak meselesinde oýnuň ady. Firstöne ilki bilen, ine SEO barada gysgaça syn we baglanyşyk binasynyň umumy SEO meýilnamasynyň bir bölegi.

Derňew we açar söz gözleg

Baglanyşyk binasy SEO setirinden birnäçe ädim aşakda. Baglanyş şiresini ýokarlandyrmak bilen başlamazdan ozal derňew we açar söz gözlegleri ýaly başga-da birnäçe SEO meselesi sanawdan çykarylmaly.

Derňew, nämäniň işleýändigini, nämäniň ýokdugyny barlamagy we web sahypasyny optimizirlemek üçin meýilnama düzmegi öz içine alýar. Munuň düzümine gurluş üýtgemeleri, ýalňyşlyklary düzetmek we hereketlerine garaşmak we oýundan öňe geçmek üçin bäsdeşler hakda maglumat ýygnamak bolup biler.

Açar söz gözlegleri başlangyç derňew wagtynda hem bolup geçýär we SEO-ny durmuşa geçirmegiň esasy bölegi bolup durýar. Adamlar onlaýn maglumat gözlänlerinde açar sözleri ýa-da sözlemleri Google ýaly gözleg motoryna ýazýarlar, iň möhüm netijeler organiki netijeleriň başynda görünýär.

Işiňiz üçin iň möhüm täjirçilik açar sözleri gözlemek we kesgitlemek mümkin bolan iň uly maksatly diňleýjini özüne çekmek üçin möhümdir. Şol traffigi döredýän açar sözler, mahabat üçin dürli web sahypalarynda paýlanyp bilner.

Gurluşyk binasy we SEO

Indiki ädim, Google gözleg motorynyň esasy kriteriýalaryna laýyk gelmek we SEO işiniň mümkin boldugyça netijeliligini üpjün etmek üçin içerki optimizasiýa. Bahary arassa we boş uçlaryny arassalamak diýip pikir ediň.

Web sahypasy gowy bolansoň, daşarky optimizasiýa baglanyşyk gurmakdan başlaýar. Bu amal, web sahypasynyň baglanyşyk şiresini seljermek bilen başlaýar, soň bolsa erbet ýa-da islenmeýän baglanyşyklary aýyrmak we täze baglanyşyklar üçin amatly ýerleri kesgitlemek bilen başlaýar.

Niş bilen baglanyşykly web çeşmelerine baglanyşyklar, iň oňat gözleg motory netijeleri üçin özboluşly ýokary hilli mazmunyň içinde ýerleşdirilýär. Şol sebäpli, “Semalt” -yň domen adyna we “Google Rank Trust” -a görä topar tarapyndan seresaplylyk bilen saýlanan ýerlerinde 50,000-den gowrak hyzmatdaş saýtlarynyň maglumat bazasy bar.

Şu wagta çenli özüňizden sorap bilersiňiz, bu has köp web sahypasynyň traffigini döretmäge nähili kömek edýär? Esasan, daşarky baglanyşyklar Google ýaly gözleg motorlaryna web sahypasynyň beýleki ýokary hilli saýtlar tarapyndan tassyklanan hil mazmunynyň bardygyny aýdýar. Mundan başga-da, web sahypasy näçe ýokary hilli baglanyşyk bolsa, Google gözleg netijeleriniň başyna çykmak aňsatdyr.

SEO we baglanyşyk binasy üçin täze bolanlar üçin köp maglumat almaly. Bagtymyza, Semalt ýaly SEO hünärmenleri işewürlere onlaýn gatnaşygyny ýokarlandyrmaga kömek edýär.

Semalt bilen işlemek


Bolýar. Amaly jikme-jikliklere geçeliň. Semalt kim we näme?

Semalt, kökleri sanly tehnologiýalara ornaşan Ukrainanyň Kiýewde ýerleşýän doly sanly sanly agentlikdir. Semaltyň maksady, SEO, web ösüşi we öňdebaryjy seljeriş hyzmatlary, şeýle hem düşündiriji wideo mazmuny arkaly onlaýn işewürlikleri üstünlikli etmek.

Semalt 100-den gowrak topar döredijilik IT we marketing hünärmenleri - goşmaça ýaşaýjy haýwan pyşbagasy Turbo. Bilelikde işlemek we köp ýyllyk tejribe alyşmak arkaly Semalt topary, Google gözleg netijeleriniň iň ýokarky ýerlerinde peýda bolmak bilen müşderilere onlaýn altyna ýetmek üçin özboluşly SEO çözgütlerini döretdi.

Google-TOP-a ýetmek diňe bir işiň profilini ýokarlandyrman, web traffigini ýokarlandyrýar, eýsem şol goşmaça myhmanlar müşderi bolup bilerler, netijede satuwyň köpelmegine sebäp bolar.

Muny nädip edýärler? Esasan, “Semalt” -yň iki esasy hyzmaty bar: AutoSEO we FullSEO.

AutoSEO näme?

AutoSEO SEO syýahatyna ýaňy başlanlar üçin peýdaly hyzmatdyr. Sahypanyň traffigini köpeltmek isleýän, ýöne SEO usullary bilen tanyş däl we hakyky netijeleri görýänçä uly maýa goýmak islemeýän kiçi kärhanalar üçin döredilen gural.

Hyzmat web sahypasynyň häzirki ýagdaýy barada gysga hasabat bilen başlaýar, soňra SEO hünärmeni tarapyndan ýalňyşlyklary ýüze çykarmak we gowulaşdyrmak üçin doly analiz edilýär. Soňra SEO inereneri, web sahypasyna we mahabatlandyrýan işine degişli traffigi döredýän açar sözleri saýlaýar. Ondan soň, “Semalt” -yň tehnologiýasy ýer bilen baglanyşykly web çeşmelerine gymmatly baglanyşyklar gurup başlaýar.

Toolshli gurallar ýerleşdirilenden soň, “Semalt” topary öňe sürülýän açar sözleriň reýtingi barada gündelik täzelikleri we kampaniýanyň netijeliligini bahalandyrmak üçin yzygiderli analitiki hasabatlary berýär.

FullSEO näme?

FullSEO toplumlaýyn SEO çözgüdi bolup, has uly kärhanalar, birnäçe kompaniýasy bolan adamlar ýa-da web sahypasyny optimizirlemek we SEO-ny ulanmak üçin birneme köp pul goýmaga taýyn adamlar üçin maslahat berilýär.

“FullSEO” hyzmaty “AutoSEO” -a meňzeş prinsiplere eýerýär, ýöne çözgütler çuňňur analizlere we ýokary öwrüliş tizligi bilen web sahypasynyň traffiginiň ep-esli ösmegini kepillendirmek üçin bäsdeşleriň synyna esaslanýar. Gysgaça aýdylanda, Google gözleg netijeleriniň iň ýokarsyna web sahypasyny ibermek üçin gural.
Bu, bir sahypany içerde optimizirlemek we açar sözler üçin meta belliklerini döretmek, web sahypasynyň HTML koduny gowulandyrmak, döwülen baglanyşyklary aýyrmak we web sahypasynyň baglanyşygyny güýçlendirmek ýaly ýalňyşlyklary düzetmek arkaly amala aşyrylýar. Beýleki artykmaçlyklar, web sahypasyny ösdürmek, Semaltyň ýazyjylary tarapyndan SEO üçin amatly mazmun döretmek we web sahypasynyň analitikasynyň sagdyn dozasy üçin Semalt-dan doly kömegi öz içine alýar. Netije maýa goýumlaryndan we uzak möhletli netijelerden oňyn girdeji alýar.

Baglanyşyk binasy netijeleri alýar

Nazary täze pikir ýa-da çözgüt boýunça okamak elmydama ajaýyp, ýöne hakyky durmuşda nähili işleýändigini görkezýän subutnamalar bar bolsa has gowudyr.

Semalt dünýäniň 5000-den gowrak web sahypasynda işledi, biri ABŞ-da ýerleşýän ýokary hilli elektron enjamlary we kompýuter üpjünçiligi üçin elektron söwda dükany.

Kompýuterler we esbaplar üçin onlaýn bazar bäsdeşlik edýär, şonuň üçin köp gurşawda ünsüňi çekmek bu iş üçin kyn boldy. Semalt üçin esasy maksat, traffigi köpeltmek we önüm sahypalarynyň Google-da has ýokary orny eýelemegine kömek etmek üçin domen ygtyýaryny ýokarlandyrmakdy.

Bu, “FullSEO” bukjasy bilen özbaşdak baglanyşyk gurmak kampaniýasyny ulanmak we web sahypasyndaky önümler bilen baglanyşykly umumy soraglary, önüm kategoriýalaryny we beýleki sözleri öňe sürmek arkaly gazanyldy.

Gysga wagtyň içinde web sahypasyna organiki traffik üç esse artdy we bu iş SEO we baglanyşyk binasynyň näderejede täsirli bolup biljekdigini görkezýän birnäçe açar söz üçin Google-da gözleg netijeleriniň ilkinji üçlüginde peýda boldy.

Bu mysal barada has giňişleýin maglumat alyp bilersiňiz şu ýerde.

Semalt bilen başlamak


Halkara müşderi bazasy bolan global kompaniýa hökmünde Semalt bilen işleşende umumy dil tapmak aňsat. Toparyň agzalary iňlis, fransuz, italýan we türk we beýleki köp dillerde gürleýärler.

Semalt 5000-den gowrak web sahypasynda işledi we müşderiler sanawy saglyk we saglyk, tehnologiýa we emläk ýaly kärhanalar bilen bütin dünýäde ýaýrady. Köp bagtly müşderiler Semalt bilen Google we Facebook-da yzygiderli ýokary synlary alýan oňyn netijeleri habar berdiler.

“FullSEO” hyzmatyna göni geçmezden ozal “Semalt” -yň tejribesinden nusga almak isleýänler üçin müşderiler “AutoSEO” -y 14 günüň dowamynda bary-ýogy 0.99 dollara synap bilerler. Soňra bolsa bir aý, üç aý, alty aý ýa-da bir ýyl işlemek meýilnamasyny saýlamak mümkinçiligi berilýär.

Netijede, Semalt 24/7 müşderi goldawyny berýär, bu bolsa dünýäniň nirede bolsaňyzam, web sahypasy barada kömek we maslahat almak üçin toparyň agzasyna ýüz tutup bilersiňiz.

mass gmail